Опасностите од  природни непогоди, лоши временски услови, штетници и болести се постојано присутни, а во борбата со природата постојат малку начини на заштита на нашите имоти. Со полисата за осигурување си обезбедувате економска заштита на имотот за кој вредно работите и се жртвувате.

Осигурување од основни ризици:

  • Град
  • Пожар
  • Гром