Никогаш сами! Остануваме поврзани и заедно во услови на Ковид-19

Осигурување од последици на несреќен случај