Сава - Осигурување на имот

Осигурување на имот од пожар, земјотрес, опасности од провална кражба и разбојништво, машини од кршење и други опасности

Вашиот бизнис е секојдневно изложен на разни опасности, кражби, на временски непогоди или несреќи. Ние ви нудиме заштита преку осигурувањето како најбрз и најевтин начин да се обезбеди спокојство.

Изберете некое од понудените осигурувања или кажете ни ги потребите, а ние ќе креираме соодветно решение.