Осигурување од незгода

  • Несреќите не можеме да ги предвидиме, но мораме да бидеме подготвени.
  • Осигурени 24/7 од незгоди настанати на или вон домаќинството, работното место, градинките, образовните установи.

Вистинското богатство на едно општество се неговите луѓе – децата со своите родители, нивните родители, соседите, учителите, спортските тренери...а на бизнисот – неговите вработени. Нивната заштита од незгода е особено важна ако се има предвид дека несреќните случаи најчесто се придружени со трајни последици и предизвикуваат зголемени трошоци поради лекување, боледување и друго.

Затоа е важно да бидат осигурани ризиците од траен инвалидитет, привремена неспособност за работа како последица од несреќен случај, трошоци за лекување како последица на несреќен случај, како и смрт од последици на несреќен случај.