Општествено одговорна компанија

Сметаме дека бизнисот има улога да го подобрува општестовото, околината како и условите во кои секојдневно функционираме. За нас е важна улогата и одговорноста да помогнеме да се создаде одржливо општество и да се оддржи истото.

Затоа, градиме доверба кај нашите вработени, знаеме дека тоа е карика која е двигател за општесвено одговорна компанија. Нивниот ангажман, доверба како и мотивација е појдовна точка да ја изградиме Сава како компанија која се грижи за општеството и која работи на негово подобрување.

 Стратегијата на Сава е да ги позиционираме општестевено одговорните активности, во основите на работењето, во секојдневните активности како и во комуникација со своите осигуреници. Сите производи и услуги на Сава, се посебно креирани водејќи грижа да учествуваме ефективно во социјалниот, еколошкиот како и економскиот прогрес на опкружувањето во кое и ние живееме.