Пријави на штети

Осигуреникот ја пријавува кај осигурителот настанатата штета на соодветен формулар Пријава на штета.

 • МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА – КАСКО
 • МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА – АО
 • МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА – ИМОТ
 • ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ
 • ОДГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗНИКОТ – ЦМР И ТРАНСПОРТ

Осигуреникот ја пријавува кај осигурителот настанатата штета на соодветен формулар Пријава на штета.
Зависно од видот, обемот и карактеристиките на штетата пријавувачот (може да биде осигуреникот, договорувачот или оштетениот), добива детални упатства за понатамошните постапки.
Пријавата за штета може да се добие во просториите на Сава или да се преземе од нашата интернет страница.

Кога ќе добие известување за штета, осигурителот врши проценка на штетата, а по собирање на потребните документи следи пресметка на надоместок од осигурувањето и плаќање на истиот во најкус можен рок т.е. исплата на штета.

Штетата се пријавува веднаш по настанувањето. Пријавувањето може да биде лично на приемниот пулт во Дирекцијата на Сава осигурување (ул. Загребска број 28А), во сите подружници на целата територија на Република Македонија, потоа преку телефон 02/5101 515 (Дирекција) или електронски на адресата: steti@sava.mk.

МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА – КАСКО

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

 • Доколку имате штета на вашето возило, а имате важечка каско полиса на Сава осигурување потребно е да се јавите во нашата компанија со цел да си го остварите своето право на обештетување.
 • Доколку се работи за сообраќајна незгода со друго возило се пополнува Европски извештај или се повикува МВР.
 • Во случај кога штетата на вашето возило е поголема од 100.000,00 денари задолжително повикајте го МВР за да изврши увид на лице место.
 • Доколку сте во можност направете фотографии од лице место.

ПРИЈАВА НА ШТЕТА – ОБРАСЦИ

Пријава на штета по КАСКО

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

При пријавување на штетата по КАСКО, неопходно е да презентирате:

 • доказ за осигурување (полиси);
 • сообраќајна дозвола;
 • возачка дозвола (на увид);
 • фотографии од лице место и слично.

МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА - АО

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Во случај на незгода настаната на територијата на Република Македонија:

 • Доколку имавте сообраќајна незгода со друго возило и не сте виновен, обратете се во компанијата каде што е осигурано другото возило, за да си го остварите правото на обештетување врз основа на неговата полиса за автоодговорност. Во случај кога штетата ја предизвикало неосигурано возило – пријавете ја штетата во својата компанија, Сава осигурување.
 • Доколку сте виновен или во незгодата не учествувало друго возило или се работи за непознат сторител, а имате каско осигурување, обратете се во Сава осигурување.
 • Доколку се работи за сообраќајка со возило со странски таблици, земете податоци од зелениот картон од странското возило, односно копија од ЗК и дојдете во Сава осигурување за да добиете соодветни инструкции како да го остварите правото на обештетување.

ЕВРОПСКИ ИЗВЕШТАЈ

Доколку сте учесник во сообраќајна незгода со мала материјална штета, заедно со другите учесници треба да пополните Европски извештај.

Во ваков случај, препорачливо е прво да направите фотографии од настанот, потоа да се отстранат возилата од коловозот, а со останатите учесници да размените податоци од лични документи за идентификација, податоци за возилата и осигурувањето.

Потоа се пријавува штетата кај друштвото во кое е осигурен виновникот.

Европски извештај не се пополнува, туку се повикува полиција во случај кога:

 • има повредени лица во незгодата;
 • возилата не се осигурани, односно немаат важечки полиси по автоодговорност;
 • едниот учесник доаѓа од друга држава, а нема валиден зелен картон;
 • дошло до оштетување на витални делови на возилата, како управувачкиот систем и сопирачкиот систем;
 • возачите немаат валидни возачки дозволи, не се согласни да разменат лични податоци и податоци за возилото, кога се во алхохолизирана состојба или под наркотици.

*Согласно новите законски решенија, МВР (полиција) не врши увид на лице место кај сообраќајни незгоди со мала материјална штета т.е. штета настаната на објекти или на возила на кои не им се оштетени виталните делови за управување и запирање, а возилата може самостојно да се движат.

ПРИЈАВА НА ШТЕТА - ОБРАСЦИ

Пријава за штета по АО
Изјава за околностите на настанување на штетата

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

При пријавување на штетата по АО, неопходно е следново:

 • да ги доставите возилата заради увид и споредувања на оштетувања;
 • да пополните изјави за начинот и околностите под кои се случила незгодата;
 • да презентирате докази за осигурување (полиси);
 • сообраќајни дозволи;
 • возачки дозволи (на увид);
 • фотографии од лице место и слично.

ВО СЛУЧАЈ НА НЕГОДА НАСТАНАТА ВО ДРУГА ДРЖАВА

За сообраќајна незгода случена во странство, надомест на штета во Македонија се остварува единствено преку каско осигурување, додека по основ на вина на трето лице надомест на штета се остварува од компанија во земјата каде е случена сообраќајната незгода.

Доколку сте во странство и учествувате во сообраќајна незгода во која е предизвикана мала материјална штета, со другиот учесник/учесници можете да пополните Европски извештај (има идентична содржина во сите европски земји и на сите јазици, па слободно користете го својот примерок). Ако НЕ сте одговорен за незгодата, пријавете ја штетата во Бирото за осигурување на земјата каде се случила незгодата или во компанија во која тие ќе ве упатат. Контакт телефони од бироата за секоја земја се испишани на задната страна од Зелената карта.

Доколку се работи за поголема штета и била повикана полиција, обезбедете примерок од полицискиот записник изготвен на лице место или консултирајте се кога и каде може да добиете примерок.

Покрај тоа, должни сте да доставите писмена изјава за околностите на незгодата (има ли повредени лица, обемот на незгодата, чија е одговорноста за незгодата и слично) до нас како Ваш осигурувач.

Доколку се работи за поголема штета или потешка незгода, прво погрижете се за повредените и преземете мерки за отстранување на евентуални опасности, а потоа:

 • Не го поместувајте возилото;
 • Повикајте полиција и побарајте да биде изработен извештај т.е. записник;
 • Доколку сте виновен за настанот, еден примерок од ЗК (или фотокопија) мора да му се предаде на другиот учесник или на полицијата која врши увид. После враќањето во РМ, се пријавува настанот во Секторот за штети во Сава осигурување, за да може да започне процедурата за обработка на штетата;
 • Доколку, како наш осигуреник, претрпите штета при своето патување во странство, по вина на државјанин на матичната земја, ќе мора да обезбедите увид и записник од полиција. Потоа треба да поднесете директно оштетно барање до осигурителната компанија која го осигурала возилото кое ја причинило штетата. Во ваков случај, како наш осигуреник може да сметате на помош од Сава осигурување во процесот на обработка и наплата на штетата.

 *За секоја од овие ситуации, потрудете се да направите фотографии на лице место. 

Валидност на Зелената карта

Зелената карта не е валидна во случаите кога:

 • рокот на важност е изминат или не се совпаѓа со важењето на полисата;
 • погрешно или нецелосно е пополнета (на пример: недостасуваат податоци или не се поклопуваат со податоците во сообраќајната дозвола);
 • нема податоци (потпис или печат) на осигурувачот;
 • истата е оштетена, скината или од неа не може да се утврди содржината;
 • има пречкртувања, преправања на букви или броеви и слично.

МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА – ИМОТ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Во зависност од видот на осигурувањето се пополнуваат соодветни пријави. Пријавите се прилагодени на потребните податоци за отворање и решавање на штетата. Во секоја од пријавите се пополнуваат основните податоци за осигуреникот и оштетеното средство, како и описите на околностите под кои настала штетата, приближниот износ по мислење на осигуреникот и лицето за контакт. Во случаи кога тоа законот го бара, паралелно со процесот на пријавување, треба да се направат и дополнителни дејства и тоа:

 • Во случај на пожар и експлозија веднаш да се извести соодветниот орган на МВР.
 • Во случај на провална кражба или разбојништво задолжително да се извести соодветниот орган на МВР.
 • Во случај на зла намера на вработен или трето лице веднаш да се извести соодветниот орган на МВР.

По воспоставувањето на контактот со проценителот, да се обезбедат услови за извид на штетата и да се следат понатамошните упатства на проценителот.

ПРИЈАВА НА ШТЕТИ – ОБРАСЦИ

Пријава на штета од пожар и некои други опасности
Пријава на штета од кршење машини
Пријава на штета од провална кражба и разбојништво
Пријава на штета од кршење стакло
Пријава на штета по домаќинско осигурување
Пријава на штета - компјутери

ПОТРЕБНА ДОКУМEНТАЦИЈА

При пријавување на штет на имот во зависност од видот на осигурување ќе биде потребно да се пополни Пријава на штета. Според Општите услови за осигурување осигуреникот е должен да ја пријави штета во рок од 3 дена од настанот.

По извршениот увид од нашите стручни лица ќе биде дефинирана причината на штета. Во зависност од видот на штета проценителот ќе ве информира за тоа каква и што е потребно да се комплетира предметот со потребната документација. На овој начин ќе се дефинира обемот на штета по што ќе биде изготвен Записник со дефинирана причина за настаната штета и пресметка на штетата.

НЕЗГОДА

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Штетите од незгода се пријавуваат по завршување на лекувањето. После пријавување на штетата ќе бидете повикани во најблиската подружница на Сава осигурување каде наши лекари – цензори ќе утврдат процент на траен инвалидитет по извршениот лекарски преглед.

ПРИЈАВА НА ШТЕТИ – ОБРАСЦИ

Пријава на штета - доброволно здравствено осигурување
Пријава на штета – инвалидитет
Пријава на штета – смрт
Пријава на штета – ученици

ПОТРЕБНА ДОКУМEНТАЦИЈА

 • Пријава на штета
 • Медицинска документација што е во врска со повредата (рентген снимки, Извештај од специјалист, Отпусна листа и др.)
 • Трансакциска сметка

ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ

ОПШТИ ИНФОМАЦИИ

Што да направите во случај на штета по основ на патничко осигурување:

Во случај кога имате потреба од итен лекарски или болнички третман при акутна болест, веднаш или по пристигнување во болница да се јавите кај нашата асистентска куќа Assistance CORIS: +386 1 519 2020 (24 часа поддршка) за инструкции. Со ова јавување, целосната грижа за вас и за лекарските трошоци ја презема Assistance CORIS.
Во случај да не се јавите во рок од 24 часа, Сава осигурување ќе ја надомести штетата до максимален износ од 150 Евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на исплатата.

Кај полисите со франшиза (учество на осигуреникот во штетата до одреден износ), компанијата ги подмирува трошоците над договорениот износ.

ПРИЈАВА НА ШТЕТИ – ОБРАСЦИ

Пријава на штета - патничко осигурување

ПОТРЕБНА ДОКУМEНТАЦИЈА

 • Пријава на штета
 • Медицинска документација што е во врска со повредата (рентген снимки, Извештај од специјалист, Отпусна листа и др.)
 • Копија од пасош
 • Фактура за платени трошоци во странство

ОДГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗНИКОТ – ЦМР И ТРАНСПОРТ

ОПШТИ ИНФОМАЦИИ

Покрај основната обврска за пријавување на штетата во најкус можен рок, пријавувачот треба да преземе и други дејства со цел да се обезбедат неопходни документи за решавање на штетата.

 • Доколку се работи за сообраќајна незгода задолжително да се повика полиција и да се направи записник – европски или полициски, во зависност од упатствата на полицијата.
 • Доколку се работи за провална кражба или разбојништво задолжително да се повика полиција и да се направи полициски записник.
 • Да се обезбеди изјава од возачот со детален опис на настанувањето на штетата.
 • Доколку е можно да се направат фотографии на лице место.
 • Да обезбеди лице за контакт од примачот на превезуваната стока.
 • Во случај на поголема штета веднаш да се стапи во контакт со осигурувачот и да се постапи по неговите упатства.

Доколку осигурувачот одлучи штетата да ја предаде на странски проценител (хавариски инспектор) пријавувачот е должен да ги следи неговите упатства и барања.

ПРИЈАВА НА ШТЕТИ – ОБРАСЦИ

Пријава на штета - одговорност на превозникот

ПОТРЕБНА ДОКУМEНТАЦИЈА

 • Пријава на штета
 • Товарен лист
 • Изјава на возачот
 • Фактура према превозникот на робата за настаната штета – задолжување
 • Записник за настаната штета потпишан од превозникот и примачот на робата
 • Фотографии од лице место