Профил на компанијата

Акционерското друштво САВА осигурување а.д. е основано на 24.12.1993 година како АД за осигурување Табак од Скопје, основано и регистрирано за дејност од неживотното осигурување.

Акционерското друштво САВА осигурување а.д. е основано на 24.12.1993 година како АД за осигурување Табак од Скопје, основано и регистрирано за дејност од неживотното осигурување. Во 2007 година компанијата Сава Ре од Љубљана го откупи мнозинскиот пакет акции, а во ноември истата година се преименува во АД за осигурување Сава Табак. Во ноември 2011 година компанијата го заврши процесот на ребрендирање и стана Сава осигурување АД Скопје, со што се унифицира со останатите членки на групацијата Сава Ре.

Поддршката од моќна и стабилна групација го зајакнува чувството на сигурност, но исто толку е силна одговорноста да се биде дел од такво квалитетно друштво. Како дел од Групацијата Сава Ре добиваме одлична реосигурителна поддршка, пристап до нови осигурителни продукти и трендови, сигурност, долгогодишно искуство и перспектива за воведување разни новини.

Благодарение на стабилноста, брзите и коректни исплати на штети, развиената продажна мрежа, како и постојаните иновации во работата, станавме препознатливи како сериозен и стабилен партнер на осигурениците и деловните соработници. Важна улога игра создавањето на корпоративна култура базирана на транспарентност и тимска работа, а која низ годините стана една од препознатливите карактеристики на нашето Друштво.

САВА осигурување а.д. Скопје
Адреса: Загребска 28 а, 1000 Скопје
Телефон: 02/5101-500
Веб страна: www.sava.mk
Е-маил: contact@sava.mk

ЕДБ 4030994256042
ЕМБС 4778529
Основна дејност: Неживотно осигурување
Датум на регистрација: 24.12.1993
Основен капитал: 234.072.672 МКД (3.805.905 ЕУР)
Број на обични акции: 18.326
Удел во капиталот: Позаваровалница Сава, д. д. Љубљана: 92,44%

Основна дејност

САВА осигурување, а.д. Скопје обавува работи од дејноста на неживотно осигурување, со која обезбедува сигурност за клиентите, економска заштита на имотот, возилата и лицата од ризици и гарантира добро работење со капиталот.

Врз основа на Решение бр.18-23977/8-02 од 28.03.2003 година, Друштвото има дозвола за вршење на работи за осигурување во рамките на следните класи на осигурување:

 • Осигурување од последици на несреќен случај-незгода;
 • Здравствено осигурување кое не е покриено со задолжителното здравствено осигурување;
 • Осигурување на моторни возила (каско);
 • Осигурување на шински возила (каско);
 • Осигурување на воздухоплови (каско);
 • Осигурување на пловни објекти (каско);
 • Осигурување на стоки во превоз (карго);
 • Осигурување на имот од пожар и природни непогоди;
 • Други осигурувања на имот;
 • Осигурувања од одговорност од употреба на моторни возила;
 • Осигурувања од одговорност од употреба на воздухоплови;
 • Осигурувања од одговорност од употреба на пловни објекти;
 • Општото осигурување од одговорност;
 • Осигурување на гаранции;
 • Осигурување од финансиски загуби;
 • Осигурување на правна заштита;
 • Осигурување на туристичка помош за лица кои се соочуваат со проблеми при патување.

Основната дејност на Друштвото е поврзана со:

 • склучување и исполнување на договори за неживотно осигурување;
 • склучување и исполнување на договори за соосигурување;

Мисија, Визија, Вредности

Мисија

Обезбедуваме континуитет во сигурноста, ги следиме во чекор сите новитети и потреби на осигурителниот пазар, со цел поуспешно и поефикасно работење на Друштвото.

Визија

Да бидеме осигурително друштво кое на домашниот пазар ќе го препознаваат како сериозен партнер кој нуди услуги со највисок квалитет и сигурност.

Стратегија

Ние сме посветени кон клиентите, иновативни, професионални и етични, Ние сме успешни во работењето, одговорни кон околината. Ние имаме приврзани и задоволни вработени и заедно го градиме угледот на Друштвотo.

Вредности

Во своето работење се базираме на следните вредности:

Организациска структура

Петер Скварча - Извршен директор,

Русе Дракуловски - Главен оперативен директор и

Ило Ристовски – Главен оперативен директор

 • Сектор за развој на продукти и преземање на ризици;
 • Сектор за продажба, Стојан Манушев, директор;
 • Сектор за штети (проценка и ликвидација), Мелита Гугуловска, директор;
 • Сектор за финансии и сметководство, Јордан Ралуповски, директор;
 • Сектор за општи и правни работи, Искра Костова, директор;
 • Самостојна служба за внатрешна ревизија, Наташа Џидрова, внатрешен ревизор;
 • Самостојна служба за контролинг, Билјана Аргир;
 • Самостојна служба за наплата, Јасмина Џартова;
 • Самостојна служба за актуарски работи, Владимир Стојаноски;
 • Самостојна служба за ИТ и
 • Самостојна служба за управување со ризици.

Важни контакти

Информации и помош:
02/5101-500

Пријава на штети:
02/5101-515
Е-маил: steti@sava.mk

Управа на друштвото:
02/5101-501
Е-маил: contact@sava.mk

Маркетинг:
02/5101-565
Е-маил: marketing@sava.mk

За медиуми

Ние во Сава осигурување сме секогаш подготвени да ја запознаеме јавноста со веродостојни информации и се трудиме најажурно да ги споделуваме сите релевантни информации.  Времето кое ни е потребно за оформување на одговорите и соопштенијата зависи од природата на прашањата или барањата, односно нивната комплексност и расположливите податоци.

Контакт:
02/5101-565, 071/340-804
Е-маил: marketing@sava.mk

Органи на управување

Извршен директор
Петер Скварча

Главни оперативни директори:
Русе Дракуловски, Ило Ристовски

Одбор на директори:
Претседател – Рок Мољк
Членови: Петер Скварча, Милан Виршек, Јанез Јелникар, Полона Пирш Зупанчич