Осигурување на домаќинството претставува една од најумните инвестиции во однос на заштитата и сигурноста на домот.

Осигурувањето на станбени објекти и предмети во домаќинството е организирано во пакети на осигурување со кои е покриена штета од уништување, исчезнување или оштетување на осигурените предмети, а која ќе настане како последица на некоја од осигурените опасности – ризици.