Гранично осигурување

  • За странски возила. Кога влегувате во Македонија, а немате зелен картон
  • Економично. Бирајте краткорочно или годишно покритие
  • Заштита. Додека сте гостин или минувате низ Македонија.

Граничното осигурување е достапно за сите странски возила, односно возила на домашни и странски лица кои се регистрирани во странство, кои треба да влезат во земјава, а не поседуваат валидна зелена карта. Истото претставува заштита на странските возила при транзит во нашата држава, односно важи само во границите на Р. Македонија.