Каско осигурувањето ви овозможува да го осигурате своето моторно возило од оштетување или уништување.

Во зависност од опфатените ризици, дефинирани се 5 пакета:

  • Мини каско
  • Потполно каско
  • Супер потполно каско
  • Каско на паркинг
  • Каско на прв ризик