Каско осигурување

  • Мини каско
  • Потполно каско
  • Суперпотполно каско

Авто каско осигурувањето овозможува да го осигурате своето моторно возило од оштетување или уништување.

Во зависност од опфатените ризици, дефинирани се 3 пакети:

  • Мини каско
  • Потполно каско
  • Суперпотполно каско