МоеЗдравје - Доброволно здравствено осигурување

  • Дополнителна здравствена заштита. Поддршка на законски задолжителното осигурување.
  • Заштита на едноставен, лесен и сигурен начин. Прилагодено на секој кој сака да се осигура себе си или своето семејство.
  • Гарантирани суми на исплата без приложување на фактури и без дополнителни трошоци на осигуреникот.

Од непроценлива важност е помошта која човек ќе ја добие во миговите кога му е неопходна, кога поминува низ ситуации кои по природа се меѓу најстрашните кои може да се случат: престој во болница / лекувалиште или дијагностицирање на животозагрозувачка болест.

Доброволното здравствено осигурување (ДЗО) значи дополнување на основната здравствена заштита гарантирана со законот за задолжително здравствено осигурување, а на клиентот му обезбедува финансиска поддршка во чувствителни и тешки моменти.