Помошта што ќе ја добие човек во миговите кога му е неопходна, кога поминува низ ситуации што по својата природа се меѓу најстрашните што можат да се случат, како што се престој во болница (или лекувалиште) или дијагностицирање болест што го загрозува животот, е од непроценливо значење.

Доброволното здравствено осигурување (ДЗО) значи дополнување на основната здравствена заштита гарантирана со Законот за задолжително здравствено осигурување, а на клиентот му обезбедува финансиска поддршка во чувствителни и тешки моменти.