АО и АО+

  • Осигурајте ја сопствената одговорност ако причините штета
  • Бонус – плаќате помала премија ако сте немале штети
  • Eдинствена можност за каско осигурување на возачот

Осигурување од автомобилска одговорност (АО)

Овој вид на осигурување е задолжителен со закон и се прави еднаш годишно при регистрацијата на возилото. Полисата за АО ја осигурува одговорноста на сопственикот на возилото ако при сообраќајна незгода им нанесе штета на трети лица.

Осигурувањето на Автомобилска одговорност (АО) вклучува покритија за штети кои настанале поради:

  • нарушување на здравјето, телесна повреда или смрт – од 337.500 до 1.012.500 евра во денарска противвредност.
  • уништување или оштетување на предмети – од 168.750 до 506.250 евра во денарска противвредност .

Ако имате потреба, истите може да ги зголемиме за одреден доплаток.

Осигурување на возач - корисник (АО плус)

Полисата за АО можете лесно да ја надградите со АО+ и така да го осигурате возачот од телесни повреди кои ќе ги претрпи во сообраќајна незгода. За само 599 денари годишно добивате покритие до 25.000 евра.

Оваа полиса претставува доброволно осигурување наменето за самиот возач – доколку се здобие со телесни повреди во сообраќајна незгода која тој самиот ја предизвикал. При тоа, се надоместува претрпената штета на осигуреникот во случај на нематеријална штета поради телесна повреда и материјална штета согласно важечките критериуми на компанијата.

Осигурителното покритие од дополнително осигурување на возачот – корисникот на моторни возила важи на територијата на Република Македонија како и во земјите членки на Советот на Бироа за зелена карта - во повеќе од 40 земји, меѓу кои сите членки на Европската Унија.