Услови за осигурување

ИМОТ - Општи услови за осигурување на имоти

ИМОТ - Услови за осигурување од пожар

ИМОТ - Дополнителни услови - земјотрес

ИМОТ - Посебни услови за договорена вредност

ИМОТ - Посебни услови за залихи

ИМОТ - Посебни услови за домаќинско осигурување

ИМОТ - Услови за осигурување на домашна асистенција

ИМОТ - Услови за осигурување од кражба и разбојништво

ИМОТ - Услови за осигурување на стакло од кршење

ИМОТ - Услови за осигурување на објекти во монтажа

ИМОТ - Услови за осигурување на компјутерска опрема

ИМОТ - Услови за осигурување на филмски претпријатија

ИМОТ - Услови за осигурување на машини

ИМОТ - Услови за осигурување на Електростопанство

ИМОТ - Услови за осигурување во јамите на рудниците

ИМОТ - Посебни услови за стока во ладилници

ИМОТ - Услови за осигурување на објекти во градба

ИМОТ - Посебни услови за градба во гарантен рок

ИМОТ -Посебни услови за општа одговорност на изведувачот

ИМОТ - Клаузули за осигурување на објекти во градба

ИМОТ - Посебни услови за осигурување на посеви и плодови

ИМОТ - ДУ за осигурување на посеви и плодови од луња

ИМОТ - ДУ за осигурување на посеви и плодови од поплава

ИМОТ - ДУ за осигурување на посеви и плодови од пролетен мраз

ИМОТ - ДУ за осигурување на посеви во стакленик

ИМОТ - ДУ за количина и квалитет на овошни плодови

ИМОТ - ДУ за млади неродни овошки и лозови насади

ИМОТ - Класи на опасност - земјоделие

ИМОТ - ПУ за осигурување на животни

ИМОТ - ДУ за осигурување на говеда

 

Стока во превоз - Општи услови за осигурување стока во поморски превоз

Стока во превоз - Општи услови и тарифи транспорт ААР

Стока во превоз - Општи одредби и тарифи за осигурување на пратки во домашен транспорт

Стока во превоз - Услови за осигурување пратки по генерална полиса

Стока во превоз - Услови домашен транспорт

Стока во превоз - Специјални услови за осигурување

Стока во превоз - Меѓународен транспорт и поморски и комбиниран транспорт

Стока во превоз - Минимални техничко-безбедносни услови за пренос и транспорт на вредносни пратки

Стока во превоз - Институтска карго клаузула А

Стока во превоз - Институтска карго клаузула Б

Стока во превоз - Институтска карго клаузула Ц

 

АО - Услови за осигурување од одговорност на превозникот

АО - Услови за осигурување од автомобилска одговорност 

 

Каско - Услови за каско осигурување на моторни и шински возила

Каско - Услови за каско осигурување на воздухоплови

Каско - Услови и тарифи за пловни објекти

 

Туристички услуги - Услови за патничко осигурување

Туристички услуги - Услови за осигурување на автомобилска асистенција

 

НЕЗГОДА - Општи услови за осигурување од незгода

НЕЗГОДА - Дополнителни услови за членови на домаќинства

НЕЗГОДА - Дополнителни услови за членови на спортски организации

НЕЗГОДА - Дополнителни услови за деца

НЕЗГОДА - Дополнителни услови за земјоделски домаќинства

НЕЗГОДА - Дополнителни услови за гости во хотели

НЕЗГОДА - Дополнителни услови за колективно

НЕЗГОДА - Дополнителни услови за приредби

НЕЗГОДА - Дополнителни услови за летечки персонал и патници

НЕЗГОДА - Дополнителни услови за менаџери

НЕЗГОДА - Дополнителни услови за патници во јавен превоз

НЕЗГОДА - Дополнителни услови за пензионери

НЕЗГОДА - Дополнителни услови за ученици и студенти

НЕЗГОДА - Дополнителни услови за возачи, патници и работници

НЕЗГОДА - Услови за дополнително осигурување на возачот

НЕЗГОДА - Посебни услови за абнормални ризици

НЕЗГОДА - Табела за процент на траен инвалидитет

НЕЗГОДА - Табела на дневен надомест

НЕЗГОДА - Распоред на занимања, спортови и гранки на дејности

 

Доброволно здравствено осигурување - Услови за ДЗО на надоместоци

Доброволно здравствено осигурување - Услови за ДЗО на тешки болести

 

Одговорност на бродарот - Услови и тарифи за осигурување на пловни објекти во внатрешни води

Одговорност - Услови за осигурување од општа одговорност

Одговорност - Услови за осигурување на професионална одговорност

Одговорност - Услови за осигурување на одговорност на проектанти

Одговорност - Посебни услови за лекари

Одговорност - ПУ за професионална одговорност на брокери

Одговорност - ПУ за одговорност на туристички агенции

Одговорност - ПУ за геодети

Одговорност - ПУ за даночни советници, ревизори

Одговорност - ПУ за адвокати

Одговорност - ПУ за посредници со недвижности

Одговорност - ДУ за издавачи на електронски сертификати