Со полисата за осигурување од незгода се смалуваат финансиските трошоци што се последица од несреќните случаи, и тоа без временски и просторни ограничувања. Затоа е важно вработените да бидат осигурани од траен инвалидитет, од привремена неспособност за работа како последица на несреќен случај, за трошоци за лекување како последица на несреќен случај, како и за смрт што е последица на несреќен случај.