Осигурување од незгода

  • Несреќи се случуваат. Да се погрижиме да не бидеме изненадени и неподготвени.
  • Високи трошоци за лекување, боледување? Затоа е тука осигурувањето.
  • 24/7 осигурани на работното место и надвор од него.

Со полисата за осигурување од незгода се намалуваат економските последици од несреќните случаи и тоа без временски и просторни ограничувања. Затоа е важно вработените да бидат осигурани од траен инвалидитет, привремена неспособност за работа како последица од несреќен случај, трошоци за лекување како последица на несреќен случај, како и смрт од последици на несреќен случај.