АО осигурување

Податоци за возилото

Полисата за автомобилска одговорност можете да ја обновите најрано 30 дена пред истекот на постоечката.

Податоци за возилото (според сообраќајната дозвола)

За било каква информација или помош, контактирајте ги нашите оператори во полето за Chat или на телефон 0800 80 000

 

Внесете податоци за лице и возило од лево

 
Осигурувачот има право телефонски да го исконтактира корисникот во текот на постапката за изработка на полисата.
Оценете ја веб страницата