ИМОТ

ИМОТ - Пожар и други опасности

Општи услови за осигурување на имоти

Услови за осигурување од пожар

Дополнителни услови за осигурување од земјотрес

Посебни услови за градежи и опрема на договорена вредност

Посебни услови за залихи на флотантна основа

ИМОТ - Домаќинско осигурување и асистенција

Посебни услови за домаќинско осигурување

Дополнителни услови за членови на домаќинско

Услови за осигурување на домашна асистенција

ИМОТ - Објекти во градба

Услови за осигурување на објекти во градба

Посебни услови за градба во гарантен рок

Посебни услови за општа одговорност на изведувачот

Клаузули за осигурување на објекти во градба

ИМОТ - разно

Услови за осигурување на правни лица

Услови за осигурување од кражба и разбојништво

Услови за осигурување на стакло од кршење

Услови за осигурување на објекти во монтажа

Услови за осигурување на компјутерска опрема

Услови за осигурување на мобилна и техничка опрема

Услови за осигурување на продолжена гаранција

Услови за осигурување на филмски претпријатија

Услови за осигурување на машини

Услови за осигурување на електростопански претпријатија

Услови за осигурување во јамите на рудниците

Посебни услови за стока во ладилници

Услови за осигурување велосипедисти

Услови за осигурување на продолжена гаранција на дигитална опрема

ИМОТ - Стока во превоз 

Општи услови за осигурување стока во поморски превоз

Општи услови и тарифи транспорт ААР

Општи одредби и тарифи за осигурување на пратки во домашен транспорт

Услови за осигурување пратки по генерална полиса

Услови домашен транспорт

Услови за осигурување од одговорност на превозникот во друмски сообраќај

Специјални услови за осигурување

Меѓународен транспорт и поморски и комбиниран транспорт

Минимални техничко-безбедносни услови за пренос и транспорт на вредносни пратки

Стока во превоз - Институтска карго клаузула А

Стока во превоз - Институтска карго клаузула Б

Стока во превоз - Институтска карго клаузула Ц

ИМОТ - Посеви и плодови; Животни

Посебни услови за осигурување на посеви и плодови

Дополнителни услови за осигурување на посеви и плодови од луња

ДУ за осигурување на посеви и плодови од поплава

ДУ за осигурување на посеви и плодови од пролетен мраз

ДУ за осигурување на посеви во стакленик

ДУ за губење количина и квалитет на овошни плодови

Општи услови за осигурување на домашни миленици

ДУ за млади неродни овошки и лозови насади

Класи на опасност - земјоделие

ПУ за осигурување на животни

ДУ за осигурување на говеда

 

КАСКО 

Услови за каско осигурување на моторни и шински возила

Каско - Услови за каско осигурување на воздухоплови

Каско - Услови и тарифи за пловни објекти

 

Туристички услуги и асистенција

Услови за патничко осигурување

Услови за осигурување на автомобилска асистенција

Клаузула за осигурување на лица за време на патување и престој во странство + COVID-19

 

Осигурување од незгода

Општи услови за осигурување од незгода

ДУ за осигурување на деца

ДУ за членови на спортски организации

ДУ за гости во хотели

ДУ за културно-уметнички и спортски приредби

ДУ за летачки персонал и патници

ДУ за патници во јавен превоз

ДУ за осигурување на менаџери

ДУ за пензионери

ДУ за ученици и студенти

ДУ за земјоделски домаќинства

ДУ за возачи, патници и работници

ДУ за  колективно осигурување на работници

Услови за дополнително осигурување на возачот

Посебни услови за абнормални ризици

Табела за определување процент на траен инвалидитет

Табела на дневен надомест

Распоред на занимања, спортови и гранки на дејности

 

Доброволно приватно здравствено осигурување 

Општи услови за осигурување на специјалистичко-амбулантно лекување

Општи услови за осигурување на операции

Посебни услови за осигурување на болничко лекување

Посебни услови за осигурување на породување

Услови за осигурување на надоместоци

Услови за осигурување на тешки болести

Услови за стоматолошка асистенција

 

Осигурување на одговорност 

Автомобилска одговорност

Услови за осигурување од одговорност на превозникот

Услови за осигурување од автомобилска одговорност

Одговорност - останато

Услови (и клаузули) за осигурување од општа одговорност

Општи услови за осигурување на професионална одговорност

Услови за осигурување од одговорност на проектанти

Услови за осигурување на воздухоплови

Посебни услови за одговорност на лекари

Општи услови за осигурување на шпедитерска одговорност

Клаузула за исклучување на пандемија

ПУ за професионална одговорност на брокери

ПУ за одговорност на туристички агенции

ПУ за одговорност на геодети

ПУ за одговорност на даночни советници, ревизори

ПУ за одговорност на адвокати

ПУ за одговорност на посредници со недвижности

ДУ за издавачи на електронски сертификати

Клаузула за исклучување на заразни болести

Одговорност на бродарот - Услови и тарифи за осигурување на пловни објекти во внатрешни води

 

Осигурувања на емство и гаранција

Општи услови за продолжена гаранција кај возилата

Осигурувања на кредити

Општи услови за неможност за враќање на кредит

Посебни услови за неможност за враќање на кредит

ПУ за неможност за враќање на кредит - незгода инвалидитет

ПУ за неможност за враќање на кредит - боледување

ПУ за неможност за враќање на кредит - невработеност

Прашалник за осигурување на побарувања

Општи услови за осигурување на комерцијални ризици

Општи услови за осигурување на некомерцијални ризици

 

Осигурувања на разни финансиски губитоци

ПУ за осигурување од прекин на работа поради пожар

Клаузула-прекин на работа