21.10.2020

Јавен повик за изработка и испорака на печатени материјали, канцелариски материјали, средства за хигиена, сервис за одржување на хигиена, услуги за обезбедување на имот и повик за одржување на систем за греење и ладење

САВА осигурување а.д. Скопје ќе врши избор на најповолна компании за своите потреби на територија на Р.С. Македонија во времетраење од 1 (една) година односно од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.

Тендер - одржување на систем за греење и ладење

Тендер - канцелариски материјали

Тендер - печатени материјали

Спецификација видови печатени материјали  Спецификација на печатени материјали 

Тендер - сервис за одржување на хигиена

Тендер- средства за хигиена

Тендер - услуги за обезбедување на имот

Изјава

Понуда добавувач

Општи услови за набавка на Сава осигурување .а.д. Скопје

Понудите треба да пристигнат до 16.11.2020 година во еден оригинален примерок и една копија, при што соодветно е назначено на ковертите “Оригинална понуда“ и “Копија на понудата“, во архивата на:

САВА осигурување а.д. Скопје 

ул. Загребска бр.28А Скопје

1000 Скопје, Р.С. Македонија

Со почит,

Сава осигурување а.д Скопје