11.2.2021

Тендер - Услуги за обезбедување на имот

САВА осигурување а.д. Скопје (Нарачател) ќе врши избор на најповолна компанија за набавка на вршење услуги за обезбедување на деловни простории за потребите на САВА осигурување а.д. Скопје на територија на Р.С. Македонија во времетраење од 1(една) година односно од 01.04.2021 година до 01.04.2022 година.

Тендер -Услуги за обезбедување на имот објава на тендер 11.02.2021

Понуда добавувач

Општи услови за набавка на Сава осигурување .а.д. Скопје 21.10.2020

Доколку на Економскиот оператор му се потребни било какви појаснувања на тендерската документација, истиот може да се обрати до Нарачателот написмено или по е-маил. Сите барања за појаснување на тендерската документација Нарачателот треба да ги добие најдоцна до 2 (два) дена пред истекот на рокот за достава на понудите. Нарачателот ќе одговори написмено или по е-маил на сите барања за појаснување на тендерската документација.

Само комуникацијата на писмено или по е-маил ќе се смета за официјална.

Е-маил адреси за доставување и добивање на барањата за појаснување на тендерската документација:

Контакт лице за спроведување на технички дел

Александар Михајлоски

Раководител на Самостојна служба за ИТ

Е маил : aleksandar.mihajloski@sava.mk

Контакт моб : 078 426 010

Служба за набавки

Одговорно лице за набавки : Павлина Иванова Станчева

Е маил :pavlina.stanceva@sava.mk

Со почит,

Сава осигурување а.д Скопје