Осигурување на велосипед и велосипедистиСава осигурување на велосипед и велосипедисти

Одберете еден од нашите пакети Пакет СТАРТ од 1199,00 денПакет ПРО од 1899,00 денари и Пакет ПРЕМИУМ од 2699,00 денари. 

Купете полиса брзо и едноставно преку нашиот веб шоп за покритие осигурување на велосипедист од последици на несреќен случај (незгода) и одговорност кон трети лица, почнувајќи од 1199,00 денари годишно.

Осигурувањето од незгода и одговорност ви овозможува покритие од следниве ризици:

Траен инвалидитет, смрт од незгода, кршење на коски како и одговорност кон трети лица (повреда на лица и оштетување на предмети).

Сумата на осигурување зависи од изборот на пакетот.

Дополнително на осигурувањето за велосипедисти можете да склучите договор за каско полиса за велосипедот.

Осигурани ризици се: провална кражба, сообраќајна незгода, пожар, експлозија и удар од гром.

За полиса која вклучува и каско осигурување за вашиот велосипед можете да побарате понуда онлајн,преку вашиот агент или на телефонскиот број 0800 80000.

Со склучување на договор за осигурување на велосипед и велосипедисти добивате услуга што со сигурност ќе прерасне во ваш начин на живот.

Карактеристики Осигурување
Возраст на осигуреникот најмалку 10 години
Прием на осигурување за каско нема ограничување
нема ограничување
нема ограничување
За обнова на полиса нема ограничување
Важност на полисата годишна
Максимална сума за одговорност 15.000 еур
Максимална сума за смрт од незгода 10.000 еур
Максимална сума за инвалидитет 20.000 еур
Максимална сума за кршење на коски 100 еур
Максимална сума за трошоци за лекување х
Задолжителна франшиза за каско х
Амортизација за прва година х
Амортизација за втора година х
Амортизација за трета година 20%
Покритие за кражба на отворено х
Покритие за разбојништво х
Територијално покритие за одговорност Македонија
Територијално покритие за незгода неограничено
Територијално покритие за каско Македонија
   
Покритија за пакет Смрт од незгода - 5.000 еур
Траен инвалидитет - 10.000 еур
Кршење на коски - 100 еур
Одговорност кон трети лица - 10.000 еур агрегат
Каско осигурување
Премија за велосипед од 150 еур 41 еур
Премија за велосипед од 500 еур 44 еур
Премија за велосипед од 1.000 еур 67 еур