Осигурување на велосипед и велосипедистиСава осигурување на велосипед и велосипедисти

Каско полиса за велосипед

Одберете еден од нашите пакети Пакет СТАРТ од 1199,00 ден, Пакет ПРО од 1899,00 денари и Пакет ПРЕМИУМ од 2699,00 денари. Со склучување договор за каско полиса за велосипедот како осигурани ризици се: провална кражба, сообраќајна незгода, пожар, експлозија и удар од гром.

Со склучување на договор за осигурување на велосипед и велосипедисти добивате услуга што со сигурност ќе прерасне во ваш начин на живот. Заштитете се и вие и вашиот велосипед.

Карактеристики Осигурување
Возраст на осигуреникот најмалку 10 години
Прием на осигурување за каско нема ограничување
нема ограничување
нема ограничување
За обнова на полиса нема ограничување
Важност на полисата годишна
Максимална сума за одговорност 15.000 еур
Максимална сума за смрт од незгода 10.000 еур
Максимална сума за инвалидитет 20.000 еур
Максимална сума за кршење на коски 100 еур
Максимална сума за трошоци за лекување х
Задолжителна франшиза за каско х
Амортизација за прва година х
Амортизација за втора година х
Амортизација за трета година 20%
Покритие за кражба на отворено х
Покритие за разбојништво х
Територијално покритие за одговорност Македонија
Територијално покритие за незгода неограничено
Територијално покритие за каско Македонија
   
Покритија за пакет Смрт од незгода - 5.000 еур
Траен инвалидитет - 10.000 еур
Кршење на коски - 100 еур
Одговорност кон трети лица - 10.000 еур агрегат
Каско осигурување
Премија за велосипед од 150 еур 41 еур
Премија за велосипед од 500 еур 44 еур
Премија за велосипед од 1.000 еур 67 еур