25.11.2022

Јавен повик за изработка и испорака на печатени и канцелариски материјали 2023

САВА осигурување а.д. Скопје ќе врши избор на најповолна компании за своите потреби на територија на Р.С. Македонија во времетраење од 1 (една) година односно од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година.

Печатени  материјали 

Тендер за печатени материјали 

Спецификација на печатени материјали 

Спецификација на видови печатени материјали

Општи услови за набавка САВА осигурување а.д. Скопје 

Канцелариски материјали 

Тендер за канцелариски материјали

Понуда 

Изјава 

Општи услови за набавка САВА осигурување а.д. Скопје 

Рок за доставување на понудате е во Писарницата на Нарачателот е најдоцна до 10.12.2022 година до 15:00 часот.

Понудите треба да пристигнат до наведениот рок во еден оригинален примерок и една копија, при што соодветно е назначено на ковертите “Оригинална понуда“ и “Копија на понудата“,  во архивата на:

САВА осигурување а.д. Скопје

ул. Загребска бр.28А 

1000 Скопје, Р.С. Македонија

Понудите кои ќе пристигнат во Писарницата на Нарачателот по овој рок, нема да бидат земени во предвид при разгледувањето.

Со почит, 

САВА осигурување а.д. Скопје