23.11.2023

Јавен повик за изработка и испорака на печатени и канцелариски материјали 2024

САВА осигурување а.д. Скопје  објавува јавен повик за набавка на канцелариски  материјали,  како и јавен повик за изработка и испорака на печатени материјали за своите потреби на територија на Р.С. Македонија во времетраење од 1 (една) година односно од 01.01.2024 година до 31.12.2024  година.

Печатени  материјали 

Тендер за печатени материјали 

Спецификација на печатени материјали 

Понуда 

Изјава 

Општи услови за набавка САВА осигурување а.д. Скопје 

Канцелариски материјали 

Тендер за канцелариски материјали

Понуда 

Изјава 

Општи услови за набавка САВА осигурување а.д. Скопје 

Рок за доставување на понудата во Писарницата на Нарачателот е најдоцна до 15.12.2023 година до 15:00 часот.

Понудите треба да пристигнат до наведениот рок во еден оригинален примерок и една копија, при што соодветно е назначено на ковертите “Оригинална понуда“ и “Копија на понудата“,  во архивата на:

САВА осигурување а.д. Скопје

ул.Железничка бр.41, влез 3 кат 4

1000 Скопје, Р.С. Македонија

Понудите кои ќе пристигнат во Писарницата на Нарачателот по овој рок, нема да бидат земени во предвид при разгледувањето.

Со почит, 

САВА осигурување а.д. Скопје